۱۳۸۸ خرداد ۲۷, چهارشنبه

مستندات علمی دستکاری شده در آراء دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

مستندات علمی دستکاری در آراء دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
اختصاصی انتخاب؛ برای آگاهی شورای محترم نگهبان و نمایندگان نامزدها
خبرگزاري انتخاب :صحبت از تقلب در انتخابات تنها یک موضوع مختص به ایران و حتی کشورهای در حال توسعه نظیر ونزوئلا، مکزیک، و زیمباوه نیست و در سال 2000 شاهد بودیم که بحث تقلب در انتخابات ریاست جمهوری در ایالت فلوریدا به موضوع داغ آنروزها بدل شده بود. به هر حال آنچه مسلم است آنکه اهمیت سیاست و موضوع تقلب در انتخابات سبب شده که دانشمندان علم آمار با استفاده از کمترین داده های موجود از انتخابات روشهای آماری را طراحی کنند که با کمک آن بتوان با صراحت در مورد سلامت انتخابات اظهار نظر نمایند.

خبرگزاری انتخاب:توضیح انتخاب: این مطلب اختصاصا در انتخاب برای آگاهی شورای محترم نگهبان و نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درج می گردد و مستنداتی ارائه می دهد که قابل پیگیری در علم آمار است.
طی چند روز گذشته بحثهای فراوانی در خصوص امکان و احتمال تقلب در انتخابات ایران بعمل آمده است. با توجه به اینکه بازشماری آراء کاری پرزحمت برای دستگاه اجرایی و نظارتی انتخابات خواهد بود باید، کاندیدا های معترض شواهد و مستندات قابل قبولی را به این مراجعه اعلام نمایند تا دستکاری در نتایج انتخابات را آشکارا نشان دهد. گرچه اشاره به فرایندهای پرمسئله انتخابات مثل عدم استفاده برابر از امکانات ملی ، مداخله نیروهای نظامی در انتخابات، دستکاری در آراء شهروندان با روشهای مختلف ، همه و همه مستندات خوبی برای نشان دادن میزان تخلفات در انتخابات است اما به نظر میرسد راههای علمی زیادی وجود دارد که با استفاده از آمارهای اعلام شده توسط وزارت کشور این دستکاری ها در صورت وجود به نمایش گذاشته شود.
صحبت از تقلب در انتخابات تنها یک موضوع مختص به ایران و حتی کشورهای در حال توسعه نظیر ونزوئلا، مکزیک، و زیمباوه نیست و در سال 2000 شاهد بودیم که بحث تقلب در انتخابات ریاست جمهوری در ایالت فلوریدا به موضوع داغ آنروزها بدل شده بود. به هر حال آنچه مسلم است آنکه اهمیت سیاست و موضوع تقلب در انتخابات سبب شده که دانشمندان علم آمار با استفاده از کمترین داده های موجود از انتخابات روشهای آماری را طراحی کنند که با کمک آن بتوان با صراحت در مورد سلامت انتخابات اظهار نظر نمایند. یکی از معمول ترین این روشها روشی است که از قانون بن فورد (Benford’s Law) پیروی میکند (علاقه مندان به مطالعه بیشتر در این خصوص را به دایره المعارف Wikipedia ارجاع میدهم و از دوستان آمار شناس و محققین علوم سیاسی را به مراجع انتهای مقاله ارجاع میدهم). بطور خیلی مختصر و قابل درک برای همه عزیزان این قانون به آن اشاره دارد که رقمهای مربوط به یک عدد (خواه یک رقمی یا بیش از یک رقمی) حاصل از شمارش یک پدیده در جهان خارج (جهان واقعی) از توزیع نرمال (Normal distribution) یا توزیع یک فرم (Uniform distribution) پیروی نمیکند بلکه از توزیعی شبیه توزیع Chi Square پیروی میکند. آقای بن فورد احتمال این اعداد را برای حوادثی چون انتخابات محاسبه کرده است. قابل ذکر است که اعداد ذکر شده در قانون بن فورد همانند قوانین نیوتن یک واقعیت علمی است و در حال حاضر علاوه بر مسئله انتخابات، برای رسیدگی به احتمال تقلب در سود سهام شرکتها و مسائل مالیاتی نیز از همین روش استفاده میشود.
اجازه بدهید چند خط از این مقاله را به توضیح ساده این قانون بپرادزم. در این قانون احتمال اینکه آخرین عدد سمت راست یک عدد (فرض کنید تعداد آراء اخذ شده به نفع یک کاندیدا) که میتواند یکی از اعداد 1 تا 9 باشد با هم برابر نیست. بلکه احتمال آنکه رقم سمت راست یک عدد، 1 باشد حدود 30% است در حالی که این احتمال برای عدد 9 در حدود 4.5%. همچنین است احتمال وجود عدد 0 تا 9 برای دومین رقم سمت راست تعداد آراء اخذ شده به نفع یک کاندیدا. بسیاری از منابع علمی دومین رقم سمت راست تعداد آراء اخذ شده به نفع یک کاندیدا در یک شهرستان را بعنوان معیار اندازه گیری تقلب در انتخابات تعیین میکنند و به آن 2nd digit Benford’s Law می گویند و دلیل آن این است که اگر تقلب بوسیله نرم افزارهای شبیه سازی انجام شده است امکان دارد که رقم اول با قانون بن فورد همخوانی داشته باشد اما امکان دستکاری آرا و هماهنگ کردن آن با دومین رقم سمت راست فراهم نیست شما در شکل 1 احتمال اعداد را بر اساس قانون بن فورد میبینید.

حال که وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران آمار تفکیکی شهرستان ها را اعلام نموده است کافی است ببینیم که فراوانی اعداد 0 تا 9 موجود (Observed) در دومین رقم سمت راست اعلام شده برای هر کاندیدا(تعداد موجود برای هر عدد 0 تا 9) چقدر است و سپس فراوانی اعداد 0 تا 9 را برای حالت مورد انتظار(ٍExpected) که اعداد بر حسب قانون بن فورد توزیع میشوند( تعداد مورد انتظار برای هر عدد 0 تا 9) نیز محاسبه کنیم. و در آخرین قدم با استفاده از فرمول Calculated Chi Square میزان اختلاف بین تعداد موجود و تعداد مورد انتظار را بررسی میکنیم تا ببینیم این اختلاف یک اختلاف معنی دار است یا خیر. اگر Chi square Calculated بیش از 1.69 باشد(P value >0.05) یعنی به احتمال 95% اعداد دستکاری شده است و در آمار این درصد به معنی قطعیت یک امر شناخته میشود. هرچقدر این عدد بزرگتر باشد نشاندهنده آنست که احتمال دستکاری از 95% بیشتر است.
برای روشن شدن منظور از دومین عدد سمت راست آرای اخذ شده به نفع هر یک از کاندیدا ها یک مثال آورده میشود. در داده های وزارت کشور بعنوان مثال تعداد آرا اخذ شده به نفع آقای احمدی نژاد، رضایی، کروبی، و موسوی در شهر تهران به ترتیب 1809855، 95211، 43073، و 2166245 بوده است و دومین رقم سمت راست این اعداد به ترتیب 8، 5، 3 و 1 خواهد بود.حال اجازه دهید تا مراحلی را که مورد بحث قرار گرفت را یک به یک اجرا کنیم:
1. قدم اول فراوانی اعداد 0 تا 9 موجود (Observed) در دومین رقم سمت راست آرا اخذ شده به نفع هر یک از کاندیدا ها برای 366 شهر اعلام شده توسط وزارت کشور. تصویر کامل جدول شماره یک


1. محاسبه تعداد اعداد0 تا 9 مورد انتظار(ٍExpected)برای دومین رقم سمت راست آرا اخذ شده به نفع هر یک از کاندیدا ها برای 366 شهر اعلام شده توسط وزارت کشور. تصویر کامل جدول شماره 2


1. محاسبه Calculated chi-squared statistic برای هریک از کاندیدا ها و مقایسه آماری نهایی و در نهایت نتیچه گیری در خصوص دستکاری آشکار در آراء.

X2 calc = ∑ ((observed – expected)2 /expected ,
این فرمول بدین معنی است که باید تعداد موارد موجود (Observed)را در هر عدد 0 تا 9 از مورد انتظار (expected) کم کنیم به توان 2 برسانیم (برای حذف اثر اعداد منفی در جمع) و نهایتا بر عدد مورد انتظار تقسیم کنیم. در مرحله آخر همه موارد را با هم جمع کنیم و میزان Calculated chi-squared statistic را اندازه بگیریم.


همانطور که ملاحظه میفرمائید آراء مردم در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دستکاری شده است. برای اطمینان از نتیجه بدست آمده از کلیه طرفداران آمارشناس هر کاندیدا میخواهم که دقت و صحت هر بخش (اعم از بخش تئوری مربوط به بن فورد و یا بخش محاسباتی را مجددا مورد بررسی قرار دهند.
به هر حال دستکاری در آراء در این محاسبات بدین معنی است که آراء مردم مورد شمارش قرار نگرفته و دست اندرکاران تنها به عدد سازی اکتفاء نموده اند.در مورد صحت و دقت علمی این روش همین بس که مرکز کارتر که یکی از مراکز بین المللی نظارت بر انتخابات در کشورهای مختلف جهان است این روش را بعنوان روش برتر در بررسی میزان دستکاری در آراء انتخاباتی شناخته و مورد استفاده قرار میدهد. برای تائید این نظر دوستان را به مطالعه دقیق منابع تشویق میکنم.امیدوارم این مطالعه برای آقایان رضایی، کروبی، و موسوی مستندات لازم را فراهم آورده باشد تا به احقاق حق رای دهندگان هود بپردازند.
رسول رستگاری محقق علوم اجتماعی

۱۳۸۸ خرداد ۲۶, سه‌شنبه

نشست خبری رییس کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی 2

نشست خبری رییس کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی2
حرکت مردم برای اصلاح انحرافات است/کیفرخواستی را علیه دولت ودستگاه‌هایی که خشونت کردند تنظیم می کنیم
قلم - رییس کمیته صیانت از آرای مهندس موسوی بیان کرد: امام خمینی (ره) زمانی خطاب به شورای نگهبان فرمودند می‌ترسم از آن روزی که عده‌ای دور شما را بگیرند ولی جوانان و مردم ما علیه این شورا برای احقاق حقوق خود شعار دهند؛ این اخطار امام (ره) به شورای نگهبان بوده است و امیدوارم که این شورا به این مطلب توجه داشته باشد.
به گزارش خبرنگار قلم نیوز، محتشمی پور همچنین گفت: نامزدهای انتخاباتی حق دارند در جلسات هیات‌های اجرایی انتخابات شرکت کنند ولی شورای نگهبان آن‌ها را از این حق قانونی محروم کرده است و ما نمی‌دانیم در این مدت چه تصمیماتی در هیات‌های اجرایی مطرح شده است و این یکی دیگر از تخلفات صورت گرفته در این انتخابات محسوب می‌شود.
رییس کمیته صیانت از آرای مهندس موسوی در ادامه به برخی تخلفات صورت گرفته از سوی رییس جمهور، هیات دولت و وزارت کشور در انتخابات اشاره کرد و افزود: طبق قانون هیچ یک از نامزدها نمی‌توانند از امکانات دولتی و بودجه عمومی کشور برای تبلیغات خود استفاده کنند اما رییس جمهور با هواپیمای دولتی و با استفاده از امکانات دولتی سفرهای تبلیغاتی خود را انجام داده است. همچنین تحت عنوان سود سهام عدالت بین افراد پول پخش کرده است و از طریق کمیته امداد اقداماتی صورت داده‌اند که در جهت خریدن رای مردم بوده است. استفاده از کارمندان و ماموران دولت در تبلیغات انتخاباتی نیز از دیگر مواردی است که قانون آن را منع کرده اما متاسفانه آقای احمدی نژاد از این مساله سوء استفاده کرده است.
محتشمی پور با اشاره به اینکه در قانون اساسی ذکر شده است که شرط صلاحیت یک فرد برای احراز پست ریاست جمهوری مواردی نظیر امانتداری و تقواست گفت: طبق گزارش دیوان محاسبات عمومی، یک میلیارد دلار از بودجه و درآمد این کشور در حساب‌های دولتی مفقود شده است و معلوم نیست، کجاست. این گزارش در مجلس قرائت شده و تاکنون پاسخی از سوی رییس جمهور دریافت نشده است. در کنار این‌ها دو هزار تخلف مالی در پرونده اقدامات آقای احمدی نژاد ثبت شده است و این امانتداری یک نامزد انتخاباتی را زیر سوال می‌برد.
رییس کمیته صیانت از آرای مهندس موسوی افزود: رییس جمهور در تبلیغات تلویزیونی خود دروغ‌های بسیار زیادی را مطرح کرد که این مساله عنوان تقوا را زیر سوال می‌برد و شرط احراز پست ریاست جمهوری را از او می‌گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه شورای نگهبان از ما می‌خواست که مصداق تخلفات را ذکر کنیم اظهار کرد: حرف ما به شورای نگهبان این بود که موضوع بر سر یک صندوق یا دو صندوق نیست که مصداقی برای آن‌ها تعیین شود. این که در کشوری اجازه حضور قانونی به نمایندگان نامزدها داده نشود، شائبه تقلب وسیعی را ایجاد می‌کند ضمن اینکه ما موارد زیادی از تخلفات را در دست داریم و اعلام کرده‌ایم.
رییس کمیته صیانت از آرای مهندس موسوی درباره برخی از مصداق‌های تخلفات صورت گرفته در انتخابات اخیر گفت: در حدود 70 حوزه انتخابیه، میزان رایی که در صندوق‌ها ریخته شده است نسبت به واجدین شرایط بسیار بیشتر است. مثلا در یک حوزه انتخابیه 140 درصد از واجدین شرایط رای داده بودند و این در حالی است که در تمام حوزه‌هایی که این اتفاق افتاده بود 80 یا 90 درصد رای آقای احمدی نژاد اعلام شده است یعنی بیش از 100 درصد در این حوزه‌ها به آقای احمدی نژاد رای داده‌اند.
وی با انتقاد از اتمام زودهنگام ساعات اخذ رای نسبت به ادوار گذشته از سوی وزارت کشور بیان کرد: چرا در ساعت 9 شب دستور توقف رای‌گیری به سراسر کشور صادر شده است؟ آیا خوف این نبوده است که هرچه بیشتر رای مردم گرفته شود، رای آقای مهندس موسوی بیشتر خواهد شد؟ با توجه به تخلفات وسیع صورت گرفته در این انتخابات، این انتخابات از بنیان باطل است و باید مجددا برگزار شود.
در ادامه این نشست خبری حجت‌الاسلام و المسلمین محتشمی‌پور به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره نظر شورای نگهبان راجع به پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت یاب اظهار کرد: مطابق صحبت‌هایی که انجام شد،‌ آقای کدخدایی اعلام کرد که این پیشنهاد را فردا در شورای عمومی شورای نگهبان مطرح خواهد کرد و نتیجه را اعلام می‌کند. اگر شورای نگهبان به توافق برسد و این طرح را قبول کند، طرح کمیته حقیقت یاب می‌تواند مبنای حل مشکلات باشد.
رییس کمیته صیانت از آرای مهندس موسوی در پاسخ به پرسش دیگری درباره بازداشت ابطحی، با ابراز تاسف نسبت به دستگیری‌های صورت گرفته طی روزهای اخیر اظهار کرد: باعث تاسف ماست که چهره‌های سیاسی و طرفداران آقای موسوی، کروبی و آقای رضایی به بهانه‌های واهی دستگیر شوند. این به معنای ایجاد رعب، وحشت و خفقان است و چنین ترفندهایی در حرکت مردم تاثیرگذار نخواهد بود.
از محتشمی‌پور سوال شد که اگر شورای نگهبان انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد،‌ چه کاری صورت خواهید داد؟
وی پاسخ داد: متاسفانه عملکرد برخی دستگاه‌ها با اصول قانونی، حقوقی و ارزشی انقلاب کاملا مغایرت دارد و روشی را که برخی از سردمداران اجرایی اتخاذ کرده‌اند به گونه‌ای است که به دنبال تحمیل یک فرد یا افرادی بر مردم هستند و حضرت امام (ره) مخالف این مساله بودند. مجمع روحانیون مبارز و بر خی از شخصیت‌ها، احزاب و گروه‌ها تصمیم دارند که در کنار مردم برای احقاق حقوق آن‌ها تا آخر بایستند. ما در این مسیر با هر گونه حرکت خشونت‌آمیز و قهرآمیز مخالفیم و این را ویژگی مخالفان خود می‌دانیم.
رییس کمیته صیانت از آرای مهندس موسوی با بیان اینکه فکر نمی‌کنم شورای نگهبان جرات اینکه در مقابل اراده مردم بایستد را داشته باشد، یادآور شد: امام خمینی (ره) زمانی خطاب به شورای نگهبان فرمودند می‌ترسم از آن روزی که عده‌ای دور شما را بگیرند ولی جوانان و مردم ما علیه این شورا برای احقاق حقوق خود شعار دهند. این اخطار امام (ره) به شورای نگهبان بوده است و امیدوارم که این شورا به این مطلب توجه داشته باشد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا انقلاب دیگری در ایران در حال شکل‌گیری است؟ گفت: این یک حرکت اصلاحی است و انقلاب اسلامی نیز کاملا بر اساس یک رویکرد اصلاحی صورت گرفته است. امروز حرکت مردم ایران برای اصلاح انحرافاتی است که به وجود آمده است.
محتشمی پور درباره اقدامات احتمالی برای آزادی دستگیر شدگان در روزهای اخیر اظهار کرد: ما مخالف دستگیری‌ها و بروز خشونت هستیم و خشونت‌ها را در طرف مقابل می‌بینیم. ما به دنبال آزادی دستگیر‌شدگان بوده، هستیم و خواهیم بود و تا آزادی آن‌ها پیگیری‌های لازم را انجام خواهیم داد.
رییس کمیته صیانت از آرای مهندس موسوی با اشاره به کشته شدن افرادی در روزهای اخیر اظهار کرد: ما یک کمیته حقوقی تشکیل داده‌ایم و بنا داریم کیفرخواستی را علیه دولت و دستگاه‌هایی که اقدام به بروز خشونت و تخلف کرده‌اند تنظیم کنیم و به صورت عمومی برای ملت اعلام خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چقدر به ابطال انتخابات امیدوار هستید؟ گفت: مطابق قانون اگر انتخابات با چالش جدی روبه‌رو شود و تقلب‌ها به گونه‌ای باشد که در انتخابات خللی وارد کند، ابطال انتخابات عملا امکان‌پذیر است. اگر با تشکیل کمیته حقیقت یاب موافقت شود و این کمیته بتواند موارد مختلف را بررسی کند و به پیش ببرد قطعا به نتیجه ابطال انتخابات منجر خواهد شد.
وی در پاسخ به اینکه اگر با تشکیل کمیته حقیقت یاب موافقت نشد چه می‌شود؟ گفت: به نظر ما این تنها راهی است که می‌توان به حقیقت رسید. دو پیشنهاد مشخص از سوی دو تن از نامزدها مطرح شده است و بدین ترتیب از طرف اقای کروبی پیشنهاد ابطال و تجدید انتخابات مطرح شده و از سوی آقای موسوی نیز پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت یاب مطرح شده است که در نهایت به همان نتیجه خواهیم رسید اما این کمیته راهی عقلانی و منطقی است که برای همه قابل درک خواهد بود.
رییس کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی با بیان اینکه انتخابات اخیر را کاملا مخدوش می‌دانیم و نتیجه این انتخابات رایی نیست که مردم در صندوق‌ها ریخته باشند، از برخوردهای خشونت‌آمیز صورت گرفته طی روزهای اخیر به شدت انتقاد کرد و افزود: جمله معروفی هست که می‌گوید دیکتاتورها یک شبه دیکتاتور نمی‌شوند. یکی از راه‌هایی که انسان‌ها را به دیکتاتوری و استبداد می‌رساند قانون‌شکنی، قلب وقایع و مطرح کردن مطالب کذب است.
وی در پایان گفت: متاسفانه آقای رییس جمهور فکر می‌کند که با دستگیری‌های فله‌ای و خشونت بی‌مهابا می‌تواند به اهداف خود برسد در حالی که این طور نیست و قطعا با چالش و مشکل جدی با افکار عمومی مواجه خواهد شد. من نصیحت می‌کنم که این راه را ادامه ندهند و نسبت به ملایمت و همراهی مردم اقدام کنند تا بتوانند به حیات سیاسی خود ادامه دهند.

نشست خبری رییس کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی ۱

نشست خبری رییس کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی ۱
محتشمی پور: تشکیل کمیته حقیقت یاب پیشنهاد شد/جریان طالبانی و خشونت گرا می‌خواهد صدای مردم را خفه کند
ادبی - رییس کمیته صیانت از آرای مهندس میر حسین موسوی از ارائه پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت یاب به شورای نگهبان برای بررسی موارد مشکوک انتخابات خبر داد.
به گزارش خبرنگار قلم نیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر محتشمی پور عصر سه شنبه در یک نشست خبری با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی بیان کرد: کمیته حقیقت‌یاب عبارت است از هیاتی صاحب‌نظر و بی‌غرض برای بررسی تخلفات وسیعی که قبل از انتخابات و در حین انتخابات صورت گرفته است و تاثیر مستقیم در سرنوشت انتخابات و رای مردم داشته و موجب شده است که مسیر انتخابات بر خلاف رای مردم اعلام شود.
محتشمی پور درباره تاکید اعضای این هیات اظهار کرد: این هیات متشکل از سه نفر به عنوان نمایندگان مراجع تقلید، چهار نفر به عنوان نمایندگان نامزدها، یک نفر از وزارت کشور که به سود نامزدی موضع رسمی نگرفته باشد و یک نفر نیز با همین شرایط از طرف شورای نگهبان به همراه یک حقوقدان دانشگاهی و قاضی بی‌طرف با معرفی کانون وکلا، دادستان کل کشور، رییس قوه قضاییه و رییس بازرسی کل کشور است.
وی، بررسی دخالت‌های عوامل دولتی و نظامی به صورت سازمان یافته در انتخابات و میزان تاثیر آن، بررسی دخالت سازمان یافته وسیع، بررسی استفاده از امکانات دولتی و موقعیت شغلی و بررسی موضوع خریداری رای و پرداخت‌های منتهی به زمان انتخابات و میزان تاثیر این عوامل را از جمله موارد قابل بررسی در کمیته حقیقت یاب خواند و گفت: بررسی مواردی نظیر مقدار واقعی شرکت کنندگان، مهندسی آرا و تعیین سهمیه و درصد رای برای نامزدها توسط وزارت کشور، گروه سایه مدیریت انتخابات، علل مانع تراشی برای حضور نمایندگان نامزدها در هیات‌های اجرایی و هنگام پلمب صندوق‌ها و شمارش آرا در شعب اخذ رای و اماکن تجمیع آرا از جمله دیگر موارد مورد بررسی در کمیته حقیقت یاب پیشنهادی از سوی کمیته صیانت از آرا مهندس موسوی است.
محتشمی پور افزود: بررسی علل اعلام سریع نتایج قبل از پایان اخذ رای از طریق سیستم رایانه‌ای و بدون طی مراحل قانونی و بر خلاف نامه رسمی شورای نگهبان مبنی بر دستی بودن شمارش، بررسی علت اعلام و برگزاری مانور اقتدار توسط نیروی انتظامی و ... قبل از انتخابات بر خلاف ادوار قبل، بررسی اقداماتی که به خرید رای معروف شد، بررسی تبلیغات جانبدارانه‌ی صداوسیما به سود آقای احمدی نژاد مانند تریبون آزاد و ... برخلاف ادوار قبل، بررسی تاثیر افتراهای مجرمانه آقای احمدی نژاد در صداوسیما و مراکز تبلیغاتی نسبت به مقامات از جهت خدشه‌دار کردن رقیب و جلب آرا، بررسی مدیریت تعرفه ـ تعداد واقعی چاپ شده ـ علت عدم توزیع مناسب و کم آمدن تعرفه در تعدادی از استان‌های مهم و بررسی مدیریت زمان و علت عجله وزیر کشور برای پایان دادن به اخذ رای از جمله دیگر موارد مورد بررسی در کمیته حقیقت یاب است.
رییس کمیته صیانت از آرای مهندس موسوی در بخش دیگری از سخنان خود راهپیمایی میلیونی مردم تهران در روز گذشته را تبریک گفت و افزود: روز گذشته راهپیمایی میلیونی مردم تهران در حمایت از آقای مهندس میرحسین موسوی و همچنین برای احقاق حقوق خود و رای‌هایی که به صندوق ریخته‌اند و در اعتراض به حوادثی که در این انتخابات اتفاق افتاد را شاهد بودیم و مردم حرکت باشکوهی را با نظم و آرامش انجام دادند که یکی از زیباترین جلوه‌های حضور مردم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود.
محتشمی پور با بیان اینکه این حرکت میلیونی در تهران مشابه حرکت‌ها و تظاهراتی بود که در آستانه پیروزی انقلاب در تهران برای احقاق حقوق ملت ایران برگزار می‌شد، اظهار کرد: متاسفانه شیرینی این حرکت بزرگ مردم تهران با حادثه آفرینی تعدادی اندک از افرادی که در درون حرکت ملی مردم تهران آمده بودند، به آتش و خون کشیده شد. این عوامل نفوذی و به احتمال زیاد از جریان رقیب، این اقدام آرام مردم را برنمی‌تابید و با آتش زدن یک ماشین و ورود نیروهای مسلح از پایگاهی که در نزدیکی این حادثه بود، به طرف مردم شلیک شد و تعدادی از افراد کشته و مجروح شدند.
وی با تسلیت به خانواده‌های داغدار گفت: به این جریان طالبانی، خوارج و خشونت‌گرا که نمی‌توانند حرکت‌های زیبا و انقلابی مردم را ببینند و می‌خواهند با اقدامات خشونت‌بار خود صدای مردم را خفه کنند هشدار می‌دهم که راه شما بسیار غلط و اشتباه است و هیچ گاه نمی‌توانید به مقصد برسید. شما در دادگاه عدل الهی و دادگاه عمومی ملت ایران، محاکمه و محکوم خواهید شد. دولت کسانی هم که به عنوان سردمداران و حامیان آن‌ها هستند رو به پایان است و با این حرکت‌ها نمی‌توانند راه به جایی ببرند.
رییس کمیته صیانت از آرای مهندس موسوی در ادامه به برگزاری تجمع و جشن پیروزی حامیان احمدی نژاد در میدان ولی عصر اشاره کرد و افزود: یک روز قبل از راهپیمایی میلیونی مردم تهران که سراسر شور، عشق، شعف و آزادی بود، شاهد جشن نمایشی برای پیروزی رییس جمهور فعلی بودیم که این یک اقدام غیر قانونی بوده است چرا که آقای احمدی نژاد در صورتی می‌تواند به طور قانونی رییس جمهور باشد که دوران رسیدگی به شکایات گذشته باشد. طبق قانون، شورای نگهبان تا یک هفته باید شکایات را دریافت و پس از بررسی‌های لازم تا 10 روز اظهار نظر کند. علی‌رغم اینکه عملکرد شورای نگهبان نشان دهنده تمایل این شورا به وضع موجود است ولی به هر حال هنوز نتوانسته است اظهار نظر کند ولی آقای احمدی نژاد جشن پیروزی برای خود گرفته است و در این اجتماع نیز اقدامات خلافی انجام داده است.
محتشمی پور با اشاره به برخی برخوردها و صحبت‌های رییس جمهور در جشن پیروزی در میدان ولی عصر اظهار کرد: آقای احمدی نژاد در این اجتماع به مردم و شخصیت‌هایی توهین کرده، مردم شریفی را که مخالف او هستند به خار و خاشاک تشبیه و حاضران را برای سرکوب ملت تحریک کرده است. آیا شان رییس جمهور یک کشور که باید حافظ جان، مال و ناموس مردم و مجری قانون باشد این است که مردم را با خشونت مورد خطاب قرار دهد و عده‌ای را تحریک کند؟ آیا چنین فردی شایسته ریاست جمهوری یک کشور است؟
وی همچنین از برخوردهای شدید و حملات صورت گرفته به خوابگاه کوی دانشگاه تهران طی روزها و شب های اخیر ابراز تاسف کرد و گفت: پس از برگزاری جلسه به اصطلاح جشن آقای رییس جمهور عده‌ای به کوی دانشگاه تهران حمله کردند و دانشجویان و عزیزان ما را به خاک و خون کشیدند و آن‌ها را مورد آزار و ضرب و شتم قرار دادند. این حادثه در یکی دیگر از استان‌های کشور نیز اتفاق افتاده است و من از طرف خودم، آقای مهندس موسوی و مجمع روحانیون مبارز با دانشجویان و خانواده‌های آن‌ها ابراز همدردی می‌کنم.
رییس کمیته صیانت از آرای مهندس موسوی در ادامه سخنان خود انتخابات اخیر را استثنایی خواند و اظهار کرد: ما از ابتدا در این انتخابات موضوع صیانت از آرا را در دستور کار خود قرار دادیم ولی متاسفانه کارشکنی‌هایی صورت گرفت و عملا سیستم سازمان یافته ما را در سراسر کشور مختل کردند. قطع سیستم ارتباطی ما از طریق اختلال در اینترنت و SMS نشان دهنده عزم پشت پرده دولت برای تخلف در انتخابات است.
وی ادامه داد: طبق قانون باید نمایندگان نامزدها از یک ساعت پیش از شروع اخذ رای در سر صندوق‌ها حاضر باشند ولی متاسفانه اجازه ورود به نمایندگان ما ندادند. در رابطه با تعرفه‌ها هم شاهد بودیم که از ساعت 10 صبح در تعدادی از استان‌های کشور، مردم با فقدان تعرفه مواجه شدند.
رییس کمیته صیانت از آرای مهندس موسوی با اشاره به مشکلات پیش آمده در مرحله شمارش و تجمیع آرا افزود: در تمام این مراحل طبق قانون باید نماینده نامزدها حضور داشته باشد اما اجازه حضور به نمایندگان ما ندادند. از روز شنبه تاکنون نامه‌های مربوط به تخلفات با امضای مهندس موسوی برای شورای نگهبان فرستاده شده است. افکار عمومی بهترین دادگاه برای تخلفات است چرا که وقتی دستگاه قضایی وظیفه خود را انجام نمی‌دهد، این مردم هستند که حرف خود را به مقامات می‌رسانند.
وی با اشاره به دعوت روز گذشته شورای نگهبان از نمایندگان نامزدهای انتخاباتی برای شرکت در جلسه‌ای مشترک و طرح شکایات خود، اظهار کرد: امروز ساعت 9 صبح قرار ملاقاتی از سوی شورای نگهبان گذاشته شد که من از طرف آقای موسوی، آقای کرباسچی از طرف آقای کروبی و آقای دانش جعفری نیز به نمایندگی از آقای محسن رضایی در این جلسه حضور داشتند ولی متاسفانه فقط سخنگوی این شورا یعنی آقای کدخدایی و یکی از حقوقدانان شورای نگهبان در این جلسه حاضر شدند، در حالی که جا داشت شورای نگهبان مطالب مطروحه را از نزدیک می‌شنید، همان طور که روز گذشته هم باید پیام مردم را می‌شنیدند.
محتشمی پور گفت: از ساعت 9 صبح تا ساعت 12:30 جلسه داشتیم و کل مسائل و تخلفاتی که در سیر انتخابات انجام شده بود با استدلالی قوی بیان کردیم. اولین انتقادی که وجود داشت مربوط به تخلفات خود شورای نگهبان بود. ناظر انتخابات باید کاملا بی‌طرف باشد و تمام نامزدها باید مساوی باشند و شورای نگهبان نباید از هیچ یک از کاندیداها حمایت کند ولی علی‌رغم این وظیفه اخلاقی، قانونی و حقوقی، تعدادی از اعضای شورای نگهبان در سخنرانی‌های خود به طرفداری از آقای احمدی نژاد موضع گرفتند و حتی برخی از آن‌ها سفرهای تبلیغاتی برای وی انجام دادند. به عنوان مثال آقای الهام یکی از حقوقدانان شورای نگهبان است که در ایام انتخابات سفرهای تبلیغاتی برای آقای احمدی نژاد انجام می‌داد. آیا چنین شورایی صلاحیت دارد که انتخابات برگزار کند؟
ادامه دارد...

فوری//کنفرانس مطبوعاتی محتشمی پور ساعت 15:30 برگزار می شود


برای تشریح جلسه صبح با شورای نگهبان و تشریح آخرین پیگیری ها
فوری//کنفرانس مطبوعاتی محتشمی پور ساعت 15:30 برگزار می شود
قلم - کنفرانس خبری حجت الاسلام و المسلمین محتشمی پور امروز ساعت 15:30 با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برای تشریح آخرین پیگیری های انجام شده درباره تخلفات انتخاباتی و گزارشی از جلسه صبح با شورای نگهبان برگزار می شود.
به گزارش قلم نیوز، محتشمی پور، رییس کمیته صیانت از آرای مهندس موسوی و نماینده وی برای پیگیری تخلفات انتخاباتی صبح امروز جلسه ای با شورای نگهبان داشت که برای تشریح آخرین پیگیری ها و گزارشی از این جلسه، یک نشست مطبوعاتی با خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار می کند.
این جلسه که حضور همه خبرنگاران داخلی و خارجی در آن آزاد است، ساعت 15:30 در مجمع روحانیون به آدرس اتوبان صدر، بلوار کاوه شمالی، خیابان روشنایی، خیابان بهار شمالی، پلاک 9 برگزار می شود.

فوری فوری ، بسیار مهم/متن اطلاعیه ستاد میرحسین درباره اعلام راهپیمایی امروز


فوری فوری ، بسیار مهم/متن اطلاعیه ستاد میرحسین درباره اعلام راهپیمایی امروز
مردم در دام درگیریهای طراحی شده نیفتند/مسوولیت عواقب محدودیت های رسانه یی ستاد،به عهده دولت حاکم است
قلم - ستاد میرحسین موسوی در اطلاعیه ای با تاکید بر اینکه موسوی در راهپیمایی خیابان ولیعصر حضور نخواهد داشت از همه مردم درخواست کرد که در دام درگیری های طراحی شده قرار نگیرند.به گزارش قلم نیوز، متن اطلاعیه بسیار مهم و فوری ستاد میرحسین موسوی به این شرح است: بسمه تعالی متن کامل اطلاعیه ستاد مهندس میرحسین موسوی در خصوص اعلام راهپیمایی امروز به قرار مسموع در راهپیمایی دیروز از سوی برخی افراد و به صورت خودجوش، برگزاری یک راهپیمایی در ساعت 17 امروز از میدان ولیعصر به سمت جام جم اعلام شده است. این ستاد به آگاهی عموم می‌رساند، آقای مهندس میرحسین موسوی در این راهپیمایی حضور نخواهند داشت. از مردم عزیز مجدداً درخواست می‌گردد که در دام درگیریهای طراحی شده قرار نگیرند. جمعیتها و احزاب حامی آقای مهندس موسوی در تلاشند تا با استناد به اصل 27 قانون ا ساسی مبنی بر آزادی اجتماعات به منظور برگزاری تجمع موج سبز در اعتراض به تخلفات انتخاباتی و برخوردهای خشونت آمیز و شهادت تعدادی از هموطنان ما مجوز لازم را اخذ کنند. از آنجا که با توجه به محدودیتهای شدید رسانه‌ای که دولت حاکم ایجاد کرده است، امکان اطلاع‌رسانی مناسب و به موقع از طرف ستاد وجود ندارد، مسئولیت عواقب این وضعیت که نقش اطلاع‌رسانی رسانه‌های بیگانه و پی‌آمدهای آن را تقویت می‌کند به عهده دولت حاکم است. ضمنا آقای مهندس موسوی آمادگی خویش را برای حضور در برنامه‌های مستقیم تلویزیونی برای بیان مواضع خود در خصوص انتخابات و وقایع پس از آن اعلام داشته‌اند.

کنفرانس مطبوعاتی محتشمی پور ساعت 15:30 برگزار می شود


برای تشریح جلسه صبح با شورای نگهبان و تشریح آخرین پیگیری ها
فوری//کنفرانس مطبوعاتی محتشمی پور ساعت 15:30 برگزار می شود
قلم - کنفرانس خبری حجت الاسلام و المسلمین محتشمی پور امروز ساعت 15:30 با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برای تشریح آخرین پیگیری های انجام شده درباره تخلفات انتخاباتی و گزارشی از جلسه صبح با شورای نگهبان برگزار می شود.
به گزارش قلم نیوز، محتشمی پور، رییس کمیته صیانت از آرای مهندس موسوی و نماینده وی برای پیگیری تخلفات انتخاباتی صبح امروز جلسه ای با شورای نگهبان داشت که برای تشریح آخرین پیگیری ها و گزارشی از این جلسه، یک نشست مطبوعاتی با خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار می کند.
این جلسه که حضور همه خبرنگاران داخلی و خارجی در آن آزاد است، ساعت 15:30 در مجمع روحانیون به آدرس اتوبان صدر، بلوار کاوه شمالی، خیابان روشنایی، خیابان بهار شمالی، پلاک 9 برگزار می شود.

در اجتماع میلیونی، بی نظیر و به یادماندنی مردم تهران

در اجتماع میلیونی، بی نظیر و به یادماندنی مردم تهران
موسوی:کسانی اتوبوس آتش زدندکه دیشب به خوابگاه دانشجویی حمله کردند

نیروهای دولتی دست ازخشونت بردارند
قلم - مهندس میرحسین موسوی در راهپیمانی میلیونی مردم تهران در اعتراض به تقلب آشکار در رای آنها، با احترام به مردم و حامیانش تاکید کرد که آماده پرداختن هرگونه هزینه برای تحقق آرمان های ملت ایران است. به گزارش خبرنگار قلم نیوز، میرحسین موسوی در اجتماع میلیونی مردم تهران و راهپیمایی آنها از شرق تهران تا میدان آزادی در اعتراض به نحوه شمارش آرا اظهار کرد: سلام بر شما ملت عزیز، سلام بر شما هموطنان. آمده ام تا ادای احترام به این همه ایستادگی و آگاهی بکنم. گروههای سیاسی متعددی درخواست مجوز کرده بودند تا یک راهپیمایی در اعتراض به تقلبات وسیع در انتخابات صورت گیرد. چون اجازه داده نشد و بنده شنیدم ممکن است مردم حضور پیدا کنند، آمدم تا همه را ضمن دعوت برای دفاع از حق خود به آرامش دعوت بکنم . آمده ام ، تا بهاری سبز «استقامت کنم» تا «نماد سبز» را به «یغما» نبرند . وی بیان کرد: شما مردم بت شکن هستید ، شیشه شکن نیستید . آن کسانی دیروز اتوبوسها و موتورها را آتش زدند که دیشب به خوابگاههای دانشجویی حمله کردند و وحشیانه ضمن شکستن دست و سر و پا ، عده ای را از پنجره ها بیرون ریختند و عده زیادی را دستگیر کردند . موسوی تاکید کرد که بنده قویاً خواهان آزادی بی درنگ همه این عزیزان هستم و از نیروهای دولتی می خواهم،دست از خشونت علیه مردم و فرزندان آنها بردارند . وی ادمه داد: مردم ما با شعارهای الله اکبر و زیر سایه پرچم سبز اهل بیت (ع) به صورت مسالمت آمیز احقاق حق خود را می خواهند و احساس می کنند به شعور آنها بی احترامی شده است . من نامه ای به شورای نگهبان نوشته ام و موارد تخلف را شرح داده ام، گر چه امیدوار به شورای نگهبان نیستم. تعداد زیادی از اعضای شورای نگهبان در طول انتخابات بی طرفی خود را نگه نداشتند و از کاندیدای دولتی حمایت کردند . موسوی بیان کرد: من از شما ملت عزیز، زنان و مردان، دانشجویان، روحانیون، هنرمندان، بازاریان، کارگران و کارمندان وهمه اقشار تشکر می کنم، به ویژه از اقلیت های عزیز. وی افزود: ما باید با الله اکبر هایمان و از طریق راههای قانونی به دنبال حق پایمال شدة مردم خود باشیم و بتوانیم جلوی این پدیده، این دروغ آخرین، یعنی این تقلب و شعبده بازی حیرت آور بایستیم. موسوی اظهار کرد: راه حل بنده، ابطال این انتخابات مخدوش است و این کمترین هزینه را برای ملت ما خواهد داشت وگرنه از اعتماد ملت به دولت و نظام هیچ چیزی باقی نخواهد ماند. البته من به همه عزیرانی که به تشخیص خود، سایر کاندیداها را انتخاب کرده اند،احترام گذاشته و سر تعظیم فرود می‌آورم و اعتراضم به عدم مراعات امانتداری و تخلف فاحش دست اندرکاران انتخابات است. وی ادامه داد: مردم ما بر سر این حق خود ایستاده اند و من هم آماده ام همه گونه هزینه ای را برای تحقق آرمان های شما ملت عزیز بپردازم .

راهپیمایی گسترده و آرام حامیان موسوی در خیابان آزادی
گسترده ترین راهپیمایی غیر دولتی بدون کمک رسانه ملی در کشور
بیش از نیم میلیون نفر از مردم تهران روز دوشنبه در طول خیابان آزادی تهران راهپیمایی بسیار آرامی را به حمایت از میرحسین موسوی برگزار کردند.گزارش های رسیده حاکی است در این راهپیمایی که از ساعت 16 آغازشد هیچگونه درگیری به وجود نیامد و ماموران نیروی انتظامی با تظاهرکنندگان برخورد ملایمی داشتند.گزارش ها همچنین حاکی است در این راهپیمایی شعار سازمان دهی شده ای سر داده نشد و شرکت کنندگان در تظاهرات ، معدود افرادی را که مبادرت به سر دادن شعار می کردند از ادامه این کار برحذر می داشتند.ميرحسين موسوي هم كه در اين راهپيمايي آرام و اعتراض آميز حضور يافته بود در حالي كه با يك بلندگوي دستي با شركت كنندگان در راه پيمايي سخن مي گفت از حاميان خود خواست تا آرامش خود را حفظ كنند و اعتراضات خود را فقط از طريق مجاري قانوني پيگيري كنند . ناظران، حجم تجمع امروز را به لحاظ تعدادجمعیت در مقایسه با باتظاهرات یکشنبه میدان ولی عصر گسترده تر می دانند. به نظر می رسد با توجه به بالاتر بودن رای موسوی نسبت به احمدی نژاد در تهران ، گسترده تر بودن تظاهرات امروز قابل انتظار است.گفتنی است با اینکه تظاهرات امروز مجوز قانونی نداشت نیروی انتظامی با برگزاری آن مخالفت عملی نکرد.از سوی دیگر راهپیمایی در حالی برگزارشد که شبکه های تلویزیونی با زیرنویس های مکرر بر صفحه تلویزیون از لغو آن خبر داده بودند.بخش خبری ساعت 21 سیما از تظاهرکنندگان امروز با تعبیر جمعیت انبوه یاد کرد.در این راهپیمایی مهدی کروبی، محمد خاتمی و محمد رضا خاتمی نیز حضور داشتند

پاسخ آيت الله بيات به نامه مير حسين موسوي


پاسخ آیت الله بیات به نامه میرحسین موسوی
آنچه با شما و مصالح جامعه اسلامی به مبارزه برخاسته، یک طرز فکر غلط و انحرافی است
قلم - آیت الله بیات زنجانی در پاسخ به نامه میرحسین موسوی به علما ضمن حمایت از وی و ستایش احساس تکلیف و دغدغه انقلابی وی تاکید کرد که آنچه با شما و مصالح جامعه اسلامی به مبارزه برخاسته است، یک طرز فکر غلط و انحرافی است که معتقد است برای رسیدن به اهداف به ظاهر مقدّس، می‌توان به هر وسیله نامقدسی متوسل شد.به گزارش قلم نیوز، متن پاسخ آیت الله بیات زنجانی به نامه مهندس موسوی به این شرح است: "بسم‌اللّه الرّحمن الرّحیم برادر دلسوز و انقلابی جناب آقای مهندس موسوی- ایّده الله تعالی سلام علیکم؛ همانطور که در نامۀ خود مرقوم داشته‌اید ریز وقایع و صحنه‌آرایی انتخابات دهمین دورۀ ریاست جمهوری را در حدّ مقدور پی‌گیری کرده‌ام و با شما هم عقیده‌ام که در حقّ آراء ملّت و در حقّ شما به عنوان نمایندۀ فکری بخش عمده‌ای از این ملّت جفا شده است. اگر چه به عنوان شخصی که سالهای متمادی به امور اجرایی و تقنینی اهتمام داشته‌ام می‌دانم که گاه تخلّفاتی اندک، از ناحیۀ مجریان جزئی امور رخ می‌دهد، اما این بی‌اعتنایی اخیر و بی‌حرمتی کلان به آراء ملّت بی‌سابقه است. سالهاست که امام عزیز و همینطور سلوک و منش انقلابی او از میان ما رخت بربسته است ولی ظاهراً برخی، مدارا، مردم‌داری و وظیفه‌شناسی و هدایتهای انقلابی‌اش را در پی خودش به خاک سپرده‌اند. به هیچ وجه مدّعی نیستم که دوران پیش از سال 68 بری از نقص و خطا بوده است، اما مگر کسی می‌توانست در زمان حضور امام راحل اینچنین قانون را دور بزند و بعد هم شاکیان را به سخره گیرد و مردم را هم علیه آنان بفریبد. هنوز نسل اول انقلاب زنده‌اند، در حالی که ارزشهای انقلاب چنین تحریف می‌شود. هنوز بسیاری از تدوین‌کنندگان و نویسندگان و اعضای بازنگری قانون اساسی زنده‌اند و برخی به خود جرأت می‌دهند که آن را به نحو استصوابی تفسیر کنند. هنوز جملۀ امام که میزان را رأی ملّت می‌دانست در میان ما تکرار می‌شود. اینجانب سالهاست که در سخنان و مواضع مختلف، فاصله گرفتن نظام از راه و اندیشۀ امام را متذکّر شده‌ام و نسبت به استقرار آرام اندیشه‌ای خمینی‌ستیز در کشور هشدار داده‌ام؛ اندیشه‌ای که نهایتاً ثمری جز تبدیل «جمهوری اسلامی» به «حکومت اسلامی» نخواهد داشت و نهایتاً دین و دنیای مردم را در خود هضم خواهد کرد. اکنون ضمن حمایت از جنابعالی و ستایش احساس تکلیف و دغدغۀ انقلابی‌تان نکاتی را به شرح زیر به محضر عموم یادآور می‌شوم: 1-کسانی که به شما رأی داده‌اند، در پی آن بوده‌اند که متقابلاً سوگند شما را در برابر خود و خدای خود بشنوند که از حقوق قانونی آنان پاسداری خواهید کرد و قانون کشورشان را حرمت خواهید گذاشت. همین امروز را روزی بدانید که این سوگند را بالقوه در برابر آنان یاد کرده‌اید و بر شماست که با توکّل به پروردگار توانا و درایت و استفادۀ کامل از وسایل قانونی کشور رأی مردم را به خودتان و همینطور به دیگران پاس بدارید؛ کما اینکه این تکلیف بر دوش دو نامزد بزرگوار دیگر برادر عزیز و ارزشمند و مظلومم جناب حجت الاسلام و المسلمین کروبی و برادر ارزشمندجناب آقای دکتر رضائی هم سنگینی می‌کند. اگر از ابتدا به صحنه نیامده بودید، تکلیف به گونه‌ای دیگر بود، اما اکنون زمانی است که باید در برابر قانون ستیزی و خودخواهی ایستاد و نگذاشت که بی حرمتی به قانون و خواست اکثریّت در این کشور رواج پیدا کند. اطمینان داشته باشید که شما و کسانی که با نیّت خالص خود، شما را همراهی می‌کنند، موفق خواهید بود ولی این اعتراضات و دفاع از حق خود را بگونه ای مطالبه کنید که راه سوء استفاده را از مخالفین شما بگیرد. 2-در چنین روزهائی نهی از مظالم و اعلام برائت از اعمال منکر گونه در چارچوبهای قانونی و عُقلایی بر همگان واجب است. مدیران و زعمای صالح حکومت هم باید در مخالفت با اینگونه اعمال بکوشند و گرنه در نزد افکار عمومی متّهم به نادیده گرفتن حقوق مردم خواهند شد. امروز دغدغه اصلی این است که عهد جمهوری اسلامی با مردم به طور یک جانبه مخدوش شده است و یاران برجستۀ امام را متهم به قدرت‌طلبی می‌کنند. 3-آحاد مردم به ویژه جوانان عزیزی که در پی احقاق حقّ قانونی خود هستند، این تلاش قانونی خود را نهی از منکری بدانند که باید شرایط شرعی و قانونی آن مراعات شود. در این نهی از منکر بزرگ باید تقوای الهی پیشه کنید و بدانید که عدّه‌ای به دنبال آنند که شما را لاابالی و آشوبگر معرفی کنند و به همین جهت، مراقب باشید که میان نهی از منکر و آشوب، خلطی بوجود نیاید. این موضوع قابل تاکید است که رقیب شما یک نامزد انتخاباتی خاص یا طرفدارن و هوادارن او نیستند؛ آنچه با شما و مصالح جامعۀ اسلامی به مبارزه برخاسته است، یک طرز فکر غلط و انحرافی است که معتقد است برای رسیدن به اهداف به ظاهر مقدّس، می‌توان به هر وسیلۀ نامقدّسی متوسّل شد. این اندیشه و طرز فکر را دشمن اصلی خود و دین خدا بدانید، سپس صاحبان این فکر غلط را محکوم سازید. همان طور که پیشتر هم بارها گفته‌ام شعار جوانان ما در موقعیت کنونی باید این باشد که برای رسیدن به اهداف مقدس نباید از وسایل نامشروع کمک گرفت. 4-مطالبات گستردۀ نامزدها و طرفداران آنها هشداری است در برابر دستگاه قضایی که باید جدّی گرفته شود. مسئول دستگاه قضایی کشور، پیش از هر چیز به عنوان یک فقیه شیعی باید خود را ملجأ مردم بداند. اگر روزی محکمه‌های قضایی یک کشور نتوانند عدالت را میان مردم برقرار سازند، طبیعی است که ستم‌دیدگان راههای دیگری برای احقاق حقوق خود جستجو خواهند کرد و خدای ناکرده مقصد چنین جامعه‌ای آشوب، ناامنی و هتک حرمت مقدّسات است. در پایان امیدوارم همۀ دست اندرکاران نظام جمهوری اسلامی در رعایت مصالح دین خدا و مردم بکوشند و پاسدار اعتماد مردم باشند. والسلام علی عبادالله الصالحین قم، اسدالله بیات زنجانی 25 خرداد 1388 مصادف با 21 جمادی‌الثّانی 1430".

مير حسين موسوي: دوستان رفتار مسالمت آميز داشته باشند و در دام آشوب ها نيفتند

در پی اطلاع از برگزاری برنامه ای در خیابان ولیعصر
میرحسین موسوی: دوستان رفتار مسالمیت آمیز داشته باشند ودر دام آشوب ها نیفتند


قلم - مهندس میرحسین موسوی با تشکر از همه مردمی که با متانت و آرامش در راهپیمایی میلیونی روز گذشته شرکت کردند، از مردم و حامیانش خواست تا در برگزاری برنامه هایشان، نظم و آرامش را حفظ کنند.
به گزارش قلم نیوز، در پی اطلاع مهندس موسوی از برگزاری برنامه خیابان ولیعصر در روز سه شنبه، با بیان اینکه امروز در هیچ برنامه ای شرکت نخواهد داشت، از مردم و حامیانش خواست تا رفتار مسالمت آمیز داشته باشند و در دام آشوب های خیابانی نیفتند و آرامش خود را حفظ کنند.
روز گذشته میرحسین موسوی در راهپیمایی میلیونی مردم تهران در اعتراض به تقلب در انتخابات شرکت کرد و گفت که آماده است همه گونه هزینه ای را برای تحقق آرمان های ملت عزیز بپردازد.