۱۳۸۹ خرداد ۲۶, چهارشنبه

فرزندان رسول بداقي چشم به راه بازگشت پدر


 زبان حال فرزندان رسول بداقي معلم در بند:


خدايا همه بابا ها رو از جمله بابا رسول ما را از زندان آزاد كن !!! ما منتظريم!!!

راه مينو